Skip to main content

Inburgeren, begeleiding vluchtelingen

Vluchtelingen (statushouders) zijn mensen die, vrezen voor vervolging vanwege hun religie, door oorlog, honger of natuurrampen in het land van herkomst. Op zoek naar een veilig onderkomen, komen zij in Nederland terecht.

gerda-kievit

Advies nodig?
Neem contact op met Gerda

Gerda Kievit Trajectbegeleider Statushouders & Participatie 0628 824 477

Begeleiding statushouders
De Driemaster zet zich samen met de gemeente in voor statushouders die nieuw zijn in de gemeente Kaag en Braassem. Onze gemeente vangt elk jaar een groep statushouders op die daadwerkelijk in Kaag en Braassem komen wonen. Onze medewerkers en vrijwilligers begeleiden de statushouders bij het participeren en integreren in de Nederlandse samenleving.

Een asielzoeker/vluchteling, is iemand op de vlucht en internationale bescherming zoekt. Wanneer een asielzoeker/vluchteling de hele asielprocedure heeft doorlopen én een voorlopige verblijfsvergunning voor vijf jaar, heeft gekregen, worden het statushouders. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan gemeenten. Gemeenten zijn verplicht hen een passende woning aanbieden. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders de gemeente moet huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer statushouders huisvesten dan kleinere gemeenten. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gekoppeld aan een gemeente die het beste bij hen past. In de tekst maken wij gebruik van het woord Vluchteling.

We bieden twee vormen van begeleiding de “begeleiding statushouders” en de “sociale integratie”. Beide vormen helpen de statushouder naar zelfstandigheid en het actief deelnemen in onze samenleving.

Op 1 januari 2022, treedt de nieuwe Wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat vluchtelingen zo snel mogelijk inburgeren en volwaardig meedoen in Nederland, bij voorkeur via betaald werk. Inburgeren houdt in dat men de Nederlandse taal leert begrijpen, spreken, lezen en kennis heeft van de Nederlandse samenleving en gewoontes. Tot 1 januari 2022 is een vluchteling hier zelf voor verantwoordelijk, na deze datum ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente.

Vluchtelingen die een nieuw leven in Kaag en Braassem gaan op bouwen, werken aan hun inburgering en aan het sociale leven. Voor de één is dat het doen van vrijwilligerswerk en voor de ander betaald werk. Zelf – en samenredzaamheid staat hierbij centraal. Buurtgenoten zetten zich in om hierbij ondersteuning te geven.

De Driemaster biedt vluchtelingen, begeleiding vanaf het moment dat zij de sleutel van een huis in Kaag en Braassem krijgen. Vluchtelingen krijgen bij de Driemaster passende begeleiding door professionals met ondersteuning door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Vrijwilligers

Collectief aan de slag met participatie van vluchtelingen. In samenwerking met Rijnvicus – Gemeente Kaag en Braassem – Tom in de Buurt en De Driemaster als trekker.  Zetten wij, vrijwilligers/buddy’s in om een vluchteling te helpen zich thuis te laten voelen in de wijk. Het oefenen van de Nederlandse taal, samen een kopje koffie drinken en de bijzonderheden van de culturen met elkaar delen. Buddy’s kunnen eveneens ingezet worden bij de huisvesting, groepsbijeenkomsten of de individuele trajectbegeleiding.

Ondersteuning
De Driemaster biedt diverse vormen van ondersteuning:

1. Huisvesting

Vanaf het moment dat een vluchteling in Kaag en Braassem komt wonen, helpen wij hen met praktische zaken rondom de verhuizing naar de gemeente.

Wij helpen hen met bijvoorbeeld: het aanvragen van nutsvoorzieningen, afsluiten van (zorg)- verzekeringen, aanmelding bij scholen, artsen en tandartsen en het zoeken van taalscholen Daarnaast is er aandacht om het sociaal netwerk te vergroten door te bijvoorbeeld kennismaking met de buren. Verder besteden wij aandacht aan de (financiële) zelfredzaamheid van de vluchteling d.m.v. een budgetcursusHet versterken en vergroten van de zelfredzaamheid, zodat zij een goede toekomst kunnen opbouwen, staan centraal in de begeleiding. Daarnaast is het belangrijk dat men weet waar zij hun vragen kunnen stellen.

2. Persoonlijke-, en groepsbegeleiding

Voor vluchtelingen is het belangrijk dat zij zo snel als mogelijk hun eigen weg kunnen vinden binnen Kaag en Braassem. Hiervoor krijgt men begeleiding naar bijv. de taalschool, bibliotheek en activiteiten. Veel vluchtelingen worden begeleid naar vrijwilligerswerk om Nederlandse arbeidsvaardigheden aan te leren.

Participatie Verklaring

Een van de onderdelen van het inburgeringstraject, die iedere vluchteling die in Nederland verplicht is te volgen, is de Participatie Verklaring. Met het zetten van hun handtekening verklaren de vluchtelingen kennis te hebben genomen van en respect te hebben voor de Nederlandse normen en waarden. Voorafgaand aan de ondertekening volgde de groep een training van 4 dagdelen over de Nederlandse Grondwet, de gezondheidszorg, onze normen en waarden de belangrijkste voorzieningen in Kaag en Braassem en vooral veel grappige en interessante wetenwaardigheden van Nederland zoals bv beschuit met muisjes, onze liefde voor de dieren, het gebruik van de poepzakjes en de overheerlijke boerenkool. En een kennismaking met de burgemeester of de wethouder.

Oefenen van de Nederlandse taal

Dat kunnen vluchtelingen doen bij bijvoorbeeld de Taalwandelgroep, daar wordt wandelt de taal geoefend met taalvrijwilligers van de Bibliotheek Rijn en Venen. De taalvrijwilligers bieden ook ondersteuning bij bijvoorbeeld, huiswerk van de taalschool.

Budgettraining

Kennismaken met de ‘papieren- en regels-cultuur’ in Nederland is voor iedere vluchteling een uitdaging. Vluchtelingen krijgen een budgettraining en met Geldplan wordt gewerkt aan het voeren van een thuisadministratie in Nederland.

Kom Erbij

Ondersteuning voor ouders bij de opvoeding in Nederland wordt gegeven door Kom Erbij.

Samenwerkingspartners

Er wordt door De Driemaster nauw samengewerkt met de verschillende partners, waaronder het Serviceplein, Rijnvicus, Tom in de buurt, Het Kernteam, de Taalschool EchtNederlands en Bibliotheek Rijn en Venen en de diverse vrijwilligersorganisaties in Kaag en Braassem.

Als vluchtelingen zich kunnen redden in de Nederlandse maatschappij dan zullen er altijd momenten zijn met vragen en dan kunnen ze terecht bij de Papierwinkel van de Driemaster(graag link toevoegen)