Skip to main content

Sociale activering

Vanaf 2022 is De Driemaster de uitvoerder van de sociale activering van inwoners met een bijstandsuitkering die vallen onder de Participatiewet. In het eerste half jaar van 2021 is de huidige aanbieder ‘Tom in Buurt’ nog verantwoordelijk voor sociale activering; vanaf 1 juli t/m 31 december 2021 delen Tom en de Driemaster die.

Het doel van sociale activering blijft in 2021 en daarna onveranderd: inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt passende en intensieve begeleiding bieden, waardoor ze via vrijwilligerswerk en eventueel door scholing (weer) maatschappelijk kunnen meedoen. Positieve effecten van dit traject zijn dat deelnemers hun eigenwaarde, zelfredzaamheid en (financiële) onafhankelijkheid vergroten; het gevoel hebben dat ze weer meetellen in de samenleving.
Als betaald werk verrichten een optie is, stroomt de deelnemer door naar Rijnvicus voor een arbeidsmarktgericht traject. Is dit niet haalbaar, dan zetten we activiteiten in om de persoon in kwestie te helpen actief te blijven, bijvoorbeeld als vrijwilliger of door deelname aan een activiteit. Zo voorkomen we ook dat iemand in een sociaal isolement terecht komt.
De Driemaster deed in 2020 nog geen individuele trajectbegeleiding in het kader van sociale activering. Wel hebben we in dat jaar de pilot ‘Op weg naar de baan die bij jou past!’ uitgevoerd. Hierbij zetten we de methodiek (het spinnenweb) van Positieve Gezondheid in. Deelnemers maakten een persoonlijk plan waarin ze zichzelf doelen stelden aan de hand van hoe hun situatie op dat moment was op de zes verschillende dimensies van gezondheid. Deze werkwijze bleek soms confronterend, maar ook veel inzichten op te leveren.

Overgangsjaar
In 2021 slaan de Driemaster en ‘Tom in de buurt’ de handen ineen. De aanmelding loopt in dat jaar nog via Tom.
De kracht van het sociale activeringstraject ligt – naast een bundeling van krachten door professionals - in een intensieve begeleiding op maat. Die begeleiding is zowel individueel als in groepsverband. Collectieve (werkgerelateerde) activiteiten opzetten is echter lastig gebleken omdat de deelnemers op elk moment van het jaar kunnen instromen. Daarom stelt de Driemaster in 2020 modules samen waar groepjes deelnemers op verschillende momenten in het jaar aan kunnen meedoen. Dit kunnen ook activiteiten van Tom in de buurt zijn. Denk aan leermodules Arbeidsvaardigheden, Solliciteren, Agenda beheren of Omgaan met stress en Werken aan een Gezonde Leefstijl. Maar ook aan activiteiten zoals fietsles of taalwandelgroepen. Daarnaast kunnen modules ingezet worden die gericht zijn op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. Tom in de buurt en de Driemaster bepalen gezamenlijk wanneer welke modules passend zijn. Naast de bestaande kunnen er ook nieuwe modules worden ontwikkeld als de situatie daar om vraagt.
Aan het eind van het begeleidingstraject brengt de coach van Tom in de buurt of De Driemaster een advies uit. Als het proces nog niet is voltooid, maar het wel zichtbaar is dat de deelnemer in een groeiproces zit, stappen heeft gezet en door kan groeien, kan het traject in overleg nog een jaar verlengd worden.

2022 en 2023
Eind 2021 evalueren we de aanpak. In 2022 en 2023 gaan we die doorontwikkelen, o.a. aan de hand van de opgedane ervaringen bij de pilot ‘Op weg naar de baan die jou past’. Een vernieuwing in de aanpak zou verder kunnen zijn: het maken van een collectieve start. Dit zou mogelijk zijn door samen met het Serviceplein een aantal bijstandsge- rechtigden uit te nodigen die wellicht in aanmerking komen voor sociale activering. Uit deze groep kan dan - op basis van gesprekken - een selectie worden gemaakt voor deelname aan het sociale activeringstraject, waarna de groep gelijktijdig start.
Vanaf 2022 heeft de coach van de Driemaster gedurende het traject ook een signalerende rol. Als er sprake lijkt te zijn van multiproblematiek of onstabiele thuissituatie, zal worden opgeschaald naar het Team Onder- steuning, het Kernteam of naar een andere samenwerkingspartner.
Samenwerking

De (wijk)coach van Tom in de buurt of de Driemaster, de contactpersoon van het Serviceplein en de participatiecoach van Rijnvicus werken nauw met elkaar samen. We stimuleren alle betrokken partijen op een creatieve en professionele manier over de grenzen en de inzet van het eigen werk heen te denken.
Gedurende het traject werken we met veel netwerkpartners samen, zoals: de Bibliotheek Rijn en Venen, WIJdezorg, Werkplaats om de Hoek, Buurman Toon, Rozen en Radijs en andere verenigingen binnen Kaag en Braassem.

Sociale activering van statushouders
De opdracht van sociale activering heeft deels dezelfde doelstellingen en een deels overlappende doelgroep met het ParticipatieVerklarings- Plus-traject voor statushouders, dat in 2018 en 2019 door Tom en de Driemaster is ontwikkeld en uitgevoerd. Beide trajecten draaien om participatie: het zetten van stappen richting (betaald) werk. Ook in de aanpak zijn er parallellen, zoals het werken met zowel groeps- als individuele begeleiding. Waar het mogelijk is werken we in beide trajecten samen en opgedane kennis in het ene traject kan weer in het andere traject worden ingezet.