Stichting Vakantiespelen Alkemade

Facebook: @vakalkemade
Website: www.vakalkemade.nl

MAG 2019-2020

Stichting Vakantiespelen Alkemade biedt voor kinderen t/m groep 8 van de basisschool gezellige, actieve, creatieve en sportieve activiteiten waar kinderen samenwerken, samen spelen, samen delen en hun talenten op een laagdrempelige, ongedwongen, gezonde en veilige  manier kunnen ontdekken, ontwikkelen, (door) groeien en opbloeien.

Stichting Vakantiespelen Alkemade is maatschappelijk betrokken en organiseert zowel binnen als buitenactiviteiten en werken met plezier samen met gemeente, bedrijven, verenigingen (o.a. voetbalverenigingen, jeugdverenigingen, muziekverenigingen) en stichtingen (belevingstuin de Bult, stichting oud Alkemade).

De prioriteiten (verbreding huidige speerpunten) voor de MAG 2019-2020 is gezond en veilig opgroeien jeugd, met als thema talentontwikkeling, in veilige handen, ouderbetrokkenheid, positief coachen.

Veiligheid (in veilige handen):

Dit willen bereiken door de het creëren van een veilige omgeving voor onze vrijwilligers, deelnemende kinderen en ouders. Door het actueel houden van onze gedragsregels en implementeren van onze gedragsregels bij onze vrijwilligers. Voor aanvang van de activiteiten worden de gedragsregels met de vrijwilligers besproken en dienen zij deze te ondertekenen voor akkoord. Daarnaast willen we de gedragsregels van VAK onder aandacht bij ouders / verzorgers. Daarnaast stimuleren we onze vrijwilligers om deel te nemen aan informatiebijeenkomsten rond veiligheid in de breedste zin van het woord.

Talentontwikkeling (creativiteit en sportiviteit):

Kinderen kunnen bij Vakantiespelen ontdekken waar ze goed in zijn en leren van elkaar in doen en laten. De inzet is om binnen activiteiten constant aandacht te hebben voor samenwerking, samenspelen, gelijkheid, respect en kinderen uit te dagen en uit hun comfortzone te krijgen.

Gezondheid (gezond eten en drinken, bewegen en actief bezig zijn):

Binnen Vakantiespelen Alkemade organiseren we een aantal sportieve activiteiten zoals de wandelvierdaagse, fietstocht, penaltyschieten. Daarnaast organiseren we bij voorkeur buitenactiviteiten waar kinderen zich in de buitenlucht en natuur (sportief) kunnen uitleven. In samenwerking met de Bonaventura zijn er ideeën om in 2019 een extra sportief onderdeel te organiseren.

Vanuit het oogpunt gezonde voeding delen we op een aantal onderdelen delen fruit uit aan de kinderen /scholen.

Bij onze activiteiten worden geen alcoholische dranken, energydrank en tabak verkocht en zien we er op toe dat de deelnemende kinderen dergelijke dranken en tabak niet nuttigen!

Positief coachen:

Er zal budget vrijgemaakt worden voor een themabijeenkomst voor vrijwilligers van VAK welke in het kader staat van positieve coaching.  Onderzocht zal worden of we hier kinderen bij kunnen betrekken. Gedacht wordt aan een soort van theatervoorstelling en samenwerking met bijvoorbeeld Wij presenteert en jeugdsociëteit(en).