Stichting Amandi Thuis

Website: www.amandi-thuis.nl/

Op 1 juli 2015 is de stichting Amandi Thuis, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, opgericht. Amandi is de Latijnse term voor 'liefdevol'. De stichting is ontstaan uit de samenvoeging van de VPTZ Kaag en Braassem (werkgebied voormalig gemeente Alkemade) en Hospicegroep Jacobswoude (werkgebied voormalig gemeente Jacobswoude). Samen bieden we nu in heel Kaag en Braassem zorg, begeleiding en praktische ondersteuning in de thuissituatie van terminaal zieken en hun naasten.

De Stichting Amandi Thuis is aangesloten bij de landelijke vereniging VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Onze stichting heeft momenteel 35 geschoolde vrijwilligers die kunnen worden ingezet. Zij worden aangestuurd door drie coördinatoren, die de verantwoordelijkheid hebben voor het goede verloop van de zorgverlening thuis. De coördinatoren doen ook de evaluaties met cliënten en vrijwilligers en coördineren de (bij)scholingen van de vrijwilligers.

MAG 2019-2020

Doelstelling van onze organisatie is het aanbieden van vervangende mantelzorg in de situaties waarin de cliënt - partner of ouder - terminaal is en de wens heeft thuis te sterven. Mensen die terminaal zijn, sterven bij voorkeur thuis. Vanwege het ontbreken van familieleden en naasten, of overbelasting van de mantelzorgers door een langdurig ziekbed, is het niet altijd haalbaar om aan die wens tegemoet te komen. Dit heeft als gevolg dat men de laatste levensfase doorbrengt in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice. Een ander signaal: in verzorgings- en verpleeghuizen is er voor de terminale bewoner wel zorg, maar weinig aandacht wegens de schaarste aan personeel. De bewoner zonder - of met een beperkt aantal - familieleden, dreigt in eenzaamheid te sterven.

St. Amandi Thuis beschikt over 25 vrijwilligers, die zijn opgeleid om vervangende mantelzorg te verlenen aan degene die gaat sterven en diens naasten. Zij maken thuis sterven (mede) mogelijk. De verwijzers zijn huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk. In verzorgings- en verpleeghuizen is het sinds 2018 ook toegestaan om de bewoners te begeleiden in hun laatste levensfase. De organisatie ervan vraagt om een goede afstemming en afspraken tussen formele en informele zorg. Hierover zijn we in gesprek met WijdeZorg en Activite.

In 2018 hadden we vanwege de toenemende vraag een tekort aan beschikbare vrijwilligers. Daarom zijn er nieuwe vrijwilligers geworven en zij worden in 2019 opgeleid en ingewerkt tot zorgvrijwilliger. De vaste vrijwilligers worden jaarlijks getraind, komend jaar ligt het accent op omgang met cliënten die lijden aan dementie.

Het is voor mensen een drempel om ‘vreemden’ toe te laten in huis, of de zorg voor een dierbare uit handen te geven aan ‘vreemden’. Onze uitdaging is om die drempel te slechten, door op een juiste manier te communiceren en positieve reacties van cliënten te delen. Dit vraagt om goede communicatiemiddelen en dialoog met, en voorlichting aan verwijzers. De intentie voor het inzetten van vrijwilligers in verzorgings- en verpleeghuizen is er, in de praktijk leidt dit echter nog niet tot inzetten. Door informatiebijeenkomsten, overleg met het management en workshops willen we de aandacht vergroten voor onze ondersteuning.

We staan in contact met de coördinatoren van Vrijwilligers Vervangende Mantelzorg (De Spil en De Driemaster) en organiseren twee keer per jaar verdiepingsbijeenkomsten voor de gezamenlijke vrijwilligers. We vullen elkaar aan waar mogelijk bij een hulpvraag van een cliënt.