Dorpsraad Hoogmade

 1. Algemene deel Dorpsraad

MAG-thema: wonen en leefomgeving; maatschappelijke ondersteuning; maatschappelijke betrokkenheid

De Dorpsraad Hoogmade is op woensdag 29 januari 2014 door ca. 200 inwoners bij hand op steken opgericht.
Het doel is:

 • groeien, bouwen en leefbaarheid bevorderen
 • onderlinge contacten in het dorp versterken
 • gesprekspartner naar bestuur en politiek van de gemeente Kaag en Braassem

Hoe:

 • samen, initiatiefrijk en gedragen door leden en inwoners
 • plannen gericht op de toekomst
 • in alle openheid en overleg met elkaar

In samenwerking met de gemeente en de andere dorpsraden.
Wat:

 • De onderwerpen uit ons dorpsplan zijn geclusterd naar: SAMEN, GROEI en GROEN

Onderstaande onderwerpen zijn een operationalisatie van het dorpsplan van Hoogmade, in ieder geval voor zover deze gerelateerd zijn aan de Maatschappelijke agenda. De uitvoering van een aantal projecten is reeds in 2015 gestart, andere starten in 2016.

 

 1. Inventarisatie wensen bewoners van Hoogmade en in het bijzonder aan het Noordeinde (start in 2016)

MAG-thema: wonen en leefomgeving

De vraag is hoe het Noordeinde op termijn zou moeten worden gerenoveerd. De Dorpsraad wil deze inventarisatie van wensen van bewoners oppakken.

 

 1. Organiseren verenigingenberaad (gestart in 2015)

MAG-thema: maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijke ondersteuning

Het verenigingenberaad voor Hoogmade kan de samenwerking en eenheid tussen verenigingen versterken. Gedacht wordt aan een regelmatig overleg tussen verenigingen. Onder de dorpsraadparaplu kwamen de verenigingen al bij elkaar. Nu wil men er in samenwerking met de dorpsraad een structurele vorm aan geven. Tijdens een van de bijeenkomsten van het verenigingenberaad kan De Driemaster aansluiten om de verbinding met de MAG met de diverse verenigingen verder vorm te geven.

 

 1. Opstellen Dorpsagenda (gestart in 2015)

MAG-thema: wonen en leefomgeving; maatschappelijke ondersteuning; maatschappelijke betrokkenheid

De dorpsagenda wordt het medium voor inwoners, verenigingen en organisaties om kennis te nemen van elkaars activiteiten. De agenda is voor en door inwoners en verenigingen uit Hoogmade, en maakt onderdeel uit van de website van de dorpsraad. Informatie van andere organisaties, zoals de activiteitenwijzer van Driemaster of informatie voor recreatie en toerisme is denkbaar. Een link met de activiteitwijzer van Driemaster ligt voor de hand.

 

 1. Welkomspakket (gestart in 2015)

MAG-thema: wonen en leefomgeving

Met een hartelijk welkom en informatie over verenigingen en organisaties betrekt de dorpsraad Hoogmade mensen bij de samenleving in het dorp. Het welkomspakket willen we uitbreiden met bijvoorbeeld een knipkaart voor introducties, zodat nieuwe inwoners gratis kennis kunnen maken met de verenigingen in het dorp. Wat kunnen dorpsraad en de verenigingen nog meer aanbieden in het welkomstpakket? Willen bedrijven zich presenteren? In samenwerking met Vluchtelingenbegeleiding van De Driemaster willen we naar een werkwijze om vluchtelingen die zich vestigen in Hoogmade op te nemen in het dorp en het verenigingsleven.

 

 1. Koningsdag (gestart in 2015)

MAG-thema: wonen en leefomgeving; maatschappelijke ondersteuning; maatschappelijke betrokkenheid

‘Een feestje voor en door het dorp’, dat wil Hoogmade door de activiteiten van de Koningsdag uit te breiden en te verbreden door met elkaar en samen met het Alexia-comité een topdag organiseren waarvoor je in Hoogmade blijft.

 

 1. Hoogmade op de kaart (start in 2016)

MAG-thema: wonen en leefomgeving; maatschappelijke ondersteuning; maatschappelijke betrokkenheid

Molens, horeca, agrarische en recreatiebedrijven maken Hoogmade aantrekkelijk voor recreatie en (water)toerisme. Door de krachten te bundelen kunnen de recreatieve mogelijkheden van Hoogmade beter worden promoot. Hoogmade wil een effectieve kerngerichte promotie , gebruikmakend van op de gemeentegerichte promotiemiddelen. Welke bedrijven uit Hoogmade willen meedoen?

 

 1. Zwemplek (start in 2016)

MAG-thema: wonen en leefomgeving; groei en ontwikkeling; gezondheid en bewegen

De huidige zwemplek is door de jeugd van Hoogmade als één van de belangrijkste Flops-van-het-dorp benoemd. De dorpsraad stelt voor verschillende locaties waar een zwemplek denkbaar is in Hoogmade te verkennen en te wegen. Daarna kan gekeken worden naar de inrichting van de zwemplak. Is die veilig als het gaat om het vaarverkeer in De Does, bereikbaarheid voor de jeugd en evt. confrontatie met wegverkeer. Bij de Kerkstraat wordt nu ’s zomers veel gezwommen. Wil men – op basis van de verkenning – dat dit een formele zwemplek wordt? Wat wil de jeugd? Wat willen ouders? Samen met jongeren, ouders, omwonenden en andere gebruikers van het water willen we kijken naar de mogelijkheden. Hierbij willen we De Driemaster (jeugdwerkers) betrekken om te onderzoeken welke wensen leven in het dorp.

 

 1. Spelen en ontmoeten: Pannakooi (start in 2016)

MAG-thema: wonen en leefomgeving; groei en ontwikkeling; gezondheid en bewegen

In de dorpskern zijn verschillende kleine speelplekken. Aan het Hendrik Meijerplantsoen is een grotere speel- en ontmoetingsplek en moet de wens worden onderzocht of Hoogmade een Pannakooi op het veldje aan de Van Alcmaerlaan wil? Onlangs is uit veiligheidsoverwegingen een speeltoestel aan de Theo Bosmanlaan verwijderd.

Welke (ouders van) gebruikers van de speelplekken willen meedenken over de juiste plek en een passend aanbod? Kunnen we door herschikken een beter resultaat krijgen? Hoe kunnen we – d.w.z. Inwoners én gemeente – een eventuele  Pannakooi financieel haalbaar maken? Ook hierbij willen we De Driemaster (jeugdwerkers) betrekken om samen met De Dorpsraad te onderzoeken welke wensen leven in het dorp.

 

 1. Agenderen overlast hondenpoep (start in 2016)

MAG-thema: wonen en leefomgeving

Hondenpoep is een van de grootste ergernissen van burgers over hun directe leefomgeving. Dat is in Hoogmade niet anders dan in de rest van Nederland. Als Dorpsraad willen we in gesprek met bewoners (hondenbezitters en niet-hondenbezitters)  om te kijken wat we zelf aan de ervaren overlast kunnen doen.  Daarnaast bespreken we samen met de andere dorpsraden, welke rol de gemeente volgens ons moet spelen.

 

 1. Maatschappelijke functies in de kern (gestart in 2015)

MAG-thema: wonen en leefomgeving

Gedacht zou kunnen worden enkele voorzieningen die nu niet in Hoogmade beschikbaar zijn naar Hoogmade te “trekken”, b.v. een bibliotheekvoorziening met de school, in overleg met de Bibliobus. De onlangs gehouden enquête geeft  voldoende aanknopingspunten. Daarnaast wil de Dorpsraad kijken of bij wijze van pilot Tom in de buurt tot eind 2015 om de week een inloopmiddag in het dorp kan houden. De Driemaster zorgt voor de verbinding tussen Dorpsraad en Tom.

 

 1. Burenhulp (gestart in 2015)

MAG-thema: maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke betrokkenheid

Burenhulp biedt hulp aan elkaar. Wat is er nodig om te participeren in de samenleving, bijvoorbeeld voor gezinnen met zorg?  Wat is er nodig om te bereiken dat senioren betrokken blijven bij de gemeenschap? Wat kunnen we samen en voor elkaar doen?

Na een oproep van de dorpsraad 'Burenhulp voor en door alle Hoogmadenaren' is het bestand aangevuld met een nieuwe groep buurtbewoners. Nu is er een behoorlijke groep mensen die klaar staan om incidenteel hulp te verlenen. Hulpvragen blijven tot nu toe echter uit. Is er vraagverlegenheid?

 

 1. Vinden en binden van vrijwilligers (gestart in 2015)

MAG-thema; maatschappelijke betrokkenheid

Om bovengenoemde projecten succesvol van de grond te krijgen is het noodzakelijk voldoende vrijwilligers te vinden en te binden aan het dorp, elkaar en de projecten. Via onze netwerken vinden we vrijwilligers. Om ze vervolgens aan de activiteiten van de Dorpsraad te verbinden organiseren we informele bijeenkomsten (BBQ voor vrijwilligers).