Basketballvereniging Dunkinn

Facebook: @BVDunkinn
Instagram: @dunkinnbasketball
Website: www.dunkinn.nl

MAG 2019-2020

Dat een sportvereniging zich richt op het thema “Gezondheid en Bewegen” is een bijna logische keuze. Toch heeft de vereniging de afgelopen jaren ook doelen gesteld die een bijdrage leverden aan het thema “Maatschappelijke betrokkenheid”. Het ging o.a. om de inzet van vrijwilligers en de opvang van vluchtelingen (inmiddels hebben wij twee statushouders als lid mogen begroeten). Deze keuzes werden/ worden gestuurd door maatschappelijke en actuele ontwikkelingen en behoeften vanuit de vereniging zelf.
Het komende jaar staat de sport zelf centraal en hebben we de ambitie uitgesproken meer jeugd bekend te maken met de basketbalsport en hen hopelijk aan onze vereniging te verbinden. Door het aanbieden van meer vormen van basketbal proberen we dat sinds seizoen 2017/2018 te realiseren. Hier zijn diverse (extra) activiteiten aan verbonden waarover hieronder meer.

Doel

In 2019/2020 is het doel van de vereniging de diversiteit van het (basketbal)aanbod te vergroten (en zo aantrekkelijker te maken) waardoor meer jeugd voor de (basketbal)sport kiest. We zijn dan ook verheugd dat het ledenaantal na jaren van terugloop weer toeneemt.
De vereniging levert een bijdrage aan een doel van de MAG: ‘ Kinderen en jongeren zijn gestimuleerd om meer te bewegen en doen dat ook meer, o.a. door een veilige en gezonde leefomgeving. Ook mensen, die drempels ervaren om te sporten en bewegen (vanwege gezondheid, beperkingen, overgewicht, financiën), zijn meer gaan bewegen’.

Uitwerking

Basisactiviteiten
Bij basketbalvereniging Dunkinn worden wekelijks trainingen voor alle teams gegeven. Tevens spelen de teams wekelijks een wedstrijd (periode september-april, niet in vakanties). Er is ook een mannen recreantenteam actief die voor het plezier nog met elkaar basketbalt maar geen wedstrijden speelt. Dit seizoen is er tevens een dames recreantenteam gestart. De jongste uitbreiding is een team van leden jonger dan 10 jaar.

De leden (en oud-leden) voorzien zelf in de diverse taken die de trainingen en wedstrijden met zich meebrengen: trainers/ coaches, (opgeleide) scheidsrechters en scorers/ timers, bestuursleden en leden met coördinerende en organiserende taken. Er zijn geen betaalde krachten.
Andere basisactiviteiten: verenigingenmanifestatie (kenbaarheid geven aan de vereniging) en cursussen voor leden (o.a. scheidrechter, scorer/ timer).
De betrokkenheid bij de vereniging is groot. Ook ouders worden bij diverse activiteiten betrokken en ervoor ingezet.

Uitbreiding activiteiten
Zoals aangegeven hebben we als doel gesteld de diversiteit aan activiteiten te vergroten en de basketbalsport zo aantrekkelijker te maken.

Mixtoernooi
Om zoveel mogelijk mensen aan het basketballen te krijgen, organiseren we jaarlijks een mixtoernooi waarbij naast de leden ook oud-leden, ouders en andere belangstellenden uitgenodigd worden mee te doen.

Schooltrainingen en sportweek
Trainers en vrijwilligers bezoeken de basisscholen voor het geven van trainingen/ gymlessen aan de groepen 4 t/m 6 (totaal rond de 40 lessen). Zo maken kinderen kennis met en doen de eerste vaardigheid op in de basketbalsport. Jaarlijks leveren deze ‘gastlessen’ een aantal nieuwe leden op!
Daarnaast biedt Dunkinn ook via de Sportweek de mogelijkheid kennis te komen maken met basketbal.

3x3
Naast het reguliere basketbalspel bieden wij de 3x3 variant van de basketbalsport. Momenteel een erg populaire sport waarin Nederland internationaal, zowel bij de dames als bij de heren, aan de top staat. Wie dat wil, kan wekelijks, naast de reguliere training, een training voor volgen. De vereniging beschikt over een trainer die deze kan geven. De meeste leden volgen deze trainingen en vinden het een geweldige variant van het basketbal!
Door kenbaarheid te geven aan het feit dat deze sport bij Dunkinn uitgeoefend kan worden, hopen wij nog meer jeugd te inspireren dat bij onze vereniging te komen doen!